Dish

” خبرگزاری امروز ”  شبکه جدیدی بر روی هاتبرد به زبان فارسی روی ایر رفت که “نگاه شما” نام دارد.

اطلاعات بیشتری هنوز در دست نیست اما احتمال این وجود دارد که برنامه های این شبکه در حیطه انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد. این شبکه ۱۱ خرداد ماه برنامه های خود را شروع خواهد نمود.

هاتبرد، فرکانس ۱۱۲۰۰ عمودی (Vertical) سیمبل ریت ۲۷۵۰۰